માતાજી ના પાવન  બેસણા

mangladevi-kutch-navdurga-kali

શ્રી મંગળાજ માં - સુજાપર

અબડાસા કચ્છ  

Shri Manglaj Maa - Sujapar - Abdasa - Kutch

mangladevi-kutch-navdurga-kali

શ્રી મંગળાજ માં - નવાવાસ 

મસ્કા-માંડવી-કચ્છ 

Shri Manglaj Maa - Navawas - Maska - Mandvi - Kutch

mangladevi-kutch-navdurga-kali

શ્રી મંગળાજ માં - જુનાવાસ  

મસ્કા-માંડવી-કચ્છ 

Shri Manglaj Maa - Junawas - Maska - Mandvi - Kutch

mangladevi-kutch-navdurga-kali

શ્રી મંગળાજ માં - ગુંદિયાળી  

માંડવી-કચ્છ 

Shri Manglaj Maa - Gundyali - Mandvi - Kutch

mangladevi-kutch-navdurga-kali

શ્રી મંગળાજ માં - પત્રી    

મુંદરા -કચ્છ

Shri Manglaj Maa - Patri - Mundra - Kutch

mangladevi-kutch-navdurga-kali

શ્રી મંગળાજ માં - વાડા (નવદુર્ગા મંદિર)

ભિંવડી-મુંબઈ 

Shri Manglaj Maa - Wada (Navdurga Temple) - Bhiwandi  - Mumbai

mangladevi-kutch-navdurga-kali

શ્રી મંગળાજ માં - થાણે

થાણે-મુંબઈ 

Shri Manglaj Maa - Thane- Mumbai

mangladevi-kutch-navdurga-kali

શ્રી મંગળાજ માં - ગયા ( સર્વમંગલા શક્તિપીઠ )
ગયા - બિહાર 

Shri Manglaj Maa - Gaya (SarvaMangla Shaktipeeth)

Gaya - Bihar

mangladevi-kutch-navdurga-kali

શ્રી મંગળાજ માં - મેંગલોર ( મંગલાદેવી ટેમ્પલ  ) બોલર, મેંગલોર, કર્ણાટક 

Shri Manglaj Maa - Mangalore (Mangaladevi Temple) Bolar - Mangalore - Karnataka